Listen Live
Logo
Webcam
SPONSOR

จุฬาฯ จับมือ GC ลงนามความร่วมมือ สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพ BioPBSTM มุ่งสู่การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในรั้วจุฬาฯ

Jul 16, 2018

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GC สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในรั้วจุฬาฯ อย่างครบวงจรตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบการจัดการขยะของประเทศ

 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าจุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในพื้นที่จุฬาฯ เนื่องด้วยมีจำนวนนิสิตและบุคลากรกว่า 40,000 คน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนหรือ โครงการ Chula Zero Waste เพื่อดำเนินการลดปริมาณการเกิดขยะ การคัดแยกขยะและการสร้างจิตสำนึกและวินัยให้กับนิสิตและบุคลากรโดยจุฬาฯ ได้ร่วมมือกับ GC ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนำพลาสติกชีวภาพนวัตกรรมใหม่หรือBioPBSTMเช่น แก้วZero-Waste Cupที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้100% มาใช้ในจุฬาฯ โดยในปี 2561 มีเป้าหมายเริ่มต้นใช้ในโรงอาหารทั้งหมด 17 แห่ง ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้แก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า170,000 ชิ้นต่อเดือนหรือ 2 ล้านใบต่อปีจุฬาฯได้สร้างระบบการจัดการแก้วZero-Waste Cupอย่างครบวงจรโดยการคัดแยก แก้ว Zero-Waste Cup ที่ใช้งานแล้ว นำไปฝังกลบในสภาวะปุ๋ยหมักให้เกิดการย่อยสลายเพื่อนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน นับเป็นการบริหารจัดการขยะแบบ Closed-LoopBioplasticManagementที่แรกในประเทศไทย

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยได้พัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยนำพืช เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตBioPBSTMใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยประสิทธิภาพในการใช้งานทัดเทียมพลาสติกทั่วไปแต่สามารถย่อย

 

 

 

สลายได้ตามธรรมชาติ เช่น การใช้BioPBSTMมาเคลือบกระดาษและผลิตเป็นแก้วซึ่งจะทำให้แก้วกระดาษทั้งใบสามารถย่อยสลายได้ทุกส่วนและยังคงคุณสมบัติการใช้งานกับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นได้ตามปกติการย่อยสลายตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ในสภาวะปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องพึ่งพาโรงหมักอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

 

ความร่วมมือในโครงการ นี้ GC สนับสนุนจุฬาฯ ในการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม Zero-Waste Cupซึ่งผลิตจากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพBioPBSTMที่สามารถย่อยสลายในสภาวะปุ๋ยหมักภายใน 180วันนอกจากนี้GC ยังร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวจุฬาฯ และชุมชนรอบข้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยเริ่มจากการคัดแยก การจัดเก็บ การรีไซเคิลและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนApp Downlaod IOS App Downlaod Android