Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้เท่านั้น กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถเลือกโพสต๋ได้ทั้งในเว็บไซต์ หรือเลือกโพสต์ผ่านทาง IG โดยจะต้องผ่านการลงทะเบียนทุกครั้ง สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
2. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.eazyfm.com
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำการลงทะเบียนร่วมสนุกลงทะเบียนตามที่แจ้งในข้อ (1)
2.2 การโพสต์ผ่าน IG ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์รูปคู่ของคุณ พร้อมใส่ #EazyRunningoftheBrides และ #SHOWDC แล้วโพสต์ลงบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านทาง www.eazyfm.com ตั้ง profile ให้เป็นแบบ Public (สาธารณะ)
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปได้มากกว่า1 ครั้ง และสามารถโพสต์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนทุกครั้ง ผ่านทาง www.eazyfm.com
4. โพสต์รูปคู่ + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์
5. ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพื่อคัดเลือกผู้โชคดี 300 คู่และประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้าเว็บไซต์
6. ร่วมกิจกรรมโพสต์รูปได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560
7. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ทาง Eazy FM.105.5
8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะมีทางทีมงานติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง
9. ผู้โชคดีทั้ง 300 คู่ จะต้องไปแสดงตนยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ SHOW DC พระราม9 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายให้ทราบอีกครั้ง
10. หากผู้เข้าแข่งขันไม่มายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
11. ผู้ที่ไปแสดงตน และยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ทั้ง 300 คู่ จะมีสิทธิ์ได้เข้าแข่งขันในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
12. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถโอนเสิทธิ์ให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทนท่าน
13. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
17. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
18. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ