Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

 • ติดตามฟัง Eazy FM 105.5 เมื่อได้ยินเพลงโจทย์ของ Machine Gun Kelly แล้วโทรมาเป็นสายแรก
 • สายแรกที่โทรมาจะได้รับบัตรคอนเสิร์ต รางวัลละ 2 ใบ
 • เล่นเกมส์ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ( 5 วัน )
 • ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ทาง EAZY FM 105.5 ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.
 • ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับของรางวัลให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งในภายหลังหากไม่มารับของรางวัล
  ตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
  ที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมาใช้สำหรับ
  ติดต่อขอรับของรางวัล หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน
 • ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
 • การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล
  หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ
  มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  และไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 • บัตรคอนเสิร์ตที่เล่มเกมส์จากทางคลื่นวิทยุไม่สามารถนำไปขายต่อ หากตรวจสอบพบว่าท่านใดนำไปขายต่อ
  ให้กับบุคคลอื่น ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ท่านในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคลื่น
  และยกเลิกบัตรคอนเสิร์ตนั้นโดยทันทีโดยไม่สามารถนำบัตรเข้าไปชมคอนเสิร์ตได้ หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า