Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.


1. ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านหน้าเว็บกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)

2. ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงตอบคำถามว่า "อยากฟังเพลงอะไรของศิลปินท่านไหนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมเหตุผล"

3. ผู้โชคดีจะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต True Jazz Festival at Hua Hin มูลค่า 3,500 บาท รางวัลละ 2 ใบ ทั้งหมด 5 รางวัล

4. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มีนาคม 2560

5. ประกาศผู้โชคดีที่ได้รางวัลในวันที่ 20 มีนาคม 2560

6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดกำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดและบริษัทในเครือ

12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า