Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

- เพียงเข้าไปที่ Facebook : Eazy FM 105.5 Comment ใต้กิจกรรม Eazy Vacation พร้อม share โพสกิจกรรม (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ทำ 2 ขั้นตอนนี้ถูกต้องครบถ้วน)

- คณะกรรมการคัดเลือกข้อความที่ถูกใจคณะกรรมการ ทั้งหมด 5 ข้อความ เพื่อหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพาเพื่อนไปร่วมทริปได้ 1 ท่าน

- ช่วงเวลาการร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1-30 เมษายน

- ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทาง Eazy FM 105.5 ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.

- ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการร่วมกิจกรรมให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งในภายหลัง

- ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

- ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

- ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ถ้ามี

- การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

- หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

- สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ

- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า