listen live


.:: กติกา ::.

รายละเอียดการร่วมสนุก

 1. ลงทะเบียนร่วมสนุก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 2. ร่วมสนุกทายเพลงที่จะเป็นอันดับ 1 ใน Eazy Top 100 Countdown และศิลปินที่คุณชื่นชอบ ประเภทต่างๆ ได้แก่ Favorite Male Artist,
  Favorite Female Artist, Favorite Group และ Newcomer
 3. ผู้ร่วมสนุกต้องตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
 4. คณะกรรมการคัดเลือกผู้โชคดี ทั้งหมด 5 ท่าน
 5. ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2562
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 3 มกราคม 2563
 7. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทาง EAZY FM105.5 ได้ตลอดทั้งวัน
 8. ในกรณีที่ของรางวัลต้องเสียภาษีของรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ
 9. สงวนสิทธิ์การใช้ Voucher เฉพาะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และมีชื่อระบุบน Voucher เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าพัก, ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หากตรวจพบว่ามีการนำรางวัลไปขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าทางเราจะยกเลิกของรางวัล และไม่สามารถใช้ของรางวัลดังกล่าวอีกต่อไป
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล หัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ (ถ้ามี)
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 12. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 13. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม