Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

1. สามารถร่วมสนุกได้โดย ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง Tag เพื่อนที่คุณอยากชวนไปด้วยในช่อง Comment พร้อม Share โพสต์กิจกรรมและอย่าลืมตั้งเป็น Public (สาธารณะ)
2. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กันยายน 2560
4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
5. ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำคลิปวีดีโอดังกล่าวมาใช้เพื่อทำการประชาสัมพันธ์หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือไม่ โดยไม่ต้องขออนุญาต
6. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ EAZY FM 105.5 และบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด
7. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุก ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการ
หรือบริษัท Bec-Tero Radio Company Limited ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio และบริษัทในเครือ