Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

::ข้อกำหนดและเงื่อนไข::

1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
2. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง Line OA - BEC-Tero Radio และ www.eazyfm.com สำหรับผู้ฟัง Eazy FM 105.5
3. ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนร่วมสนุกตามที่แจ้งในข้อ (1)
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง คลิกเลือกแพคเกจรางวัลที่คุณชอบในแต่ละอันดับ ทายชื่อเพลงในอันดับนั้นให้ถูกต้องว่าเป็นเพลงอะไร
5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกส่งข้อความได้มากกว่า 1 ครั้ง หรือ
6. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 บนหน้าเว็บกิจกรรม ทาง www.eazyfm.com
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการร่วมสนุกกิจกรรมเป็นการแสดงความตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดแล้วทั้งสิ้นทุกประการ
8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทำการสละสิทธิ์
9. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้นผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัลจำนวนท่านละ1 รางวัลเท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
10 การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
11.หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
12. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
13. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า