Listen Live
Logo
Webcam
EVENT

.:: กติกา ::.

 1. ทายชื่อเพลงจากเพลงโจทย์ประจำวัน ว่าชื่อเพลงอะไร แล้วโทรมาที่ 02-269 0050

 2. คัดเลือกผู้โชคดีประจำวัน ๆ ละ 1 ท่าน ทุกวันจันทร์-ศุกร์

 3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.

 4. ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรม ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ทาง Eazy FM 105.5

 5. ในกรณีที่ของรางวัลต้องเสียภาษีของรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

 6. สงวนสิทธิ์การใช้ Voucher เฉพาะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และมีชื่อระบุบน Voucher เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าพัก, ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หากตรวจพบว่ามีการนำรางวัลไปขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าทางเราจะยกเลิกของรางวัล และไม่สามารถใช้ของรางวัลดังกล่าวอีกต่อไป

 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล หัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ (ถ้ามี)

 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

 9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

 10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

 11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ